ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผลคะแนน ส.ส. แบบรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิส) ที่นับไปแล้วร้อยละ 95.25 ---ผลคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ ของ กกต. (5 ก.ค.2554)
เปิดรายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

เพื่อไทย (61ที่นั่ง)

1นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
3ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
4นายเสนาะ เทียนทอง
5พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
6นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
7นายปลอดประสพ สุรัสวดี
8นายจตุพร พรหมพันธุ์
9นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก
12นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13นายบัณฑูร สุภัควณิช
14พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย
15นายสันติ พร้อมพัฒน์
16พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน
17พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์
18นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
19นายเหวง โตจิราการ
20นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22นายวัฒนา เมืองสุข
23พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
24ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิ นวรัตน์
25นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
26นายสุนัย จุลพงศธร
27นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
28นายคณวัฒน์ วศินสังวร
29นายอัสนี เชิดชัย
30นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
31พันตรีอาณันย์ วัชโรทัย
32นายวิรัช รัตนเศรษฐ
33นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34นายนภินทร ศรีสรรพางค์
35นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
36นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
38นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
39นายสมพล เกยุราพันธุ์
40นายพงศกร อรรณนพพร
41นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
42นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
43นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
44นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
45นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
46นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
47นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
48นายพายัพ ปั้นเกตุ
49นางรังสิมา เจริญศิริ
50นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
51นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52นายธนิก มาสีพิทักษ์
53นายพิชิต ชื่นบาน
54นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55นายนิยม วรปัญญา
56นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
57นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
58นายเวียง วรเชษฐ์
59นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
60นายวิเชียร ขาวขำ
61นายประวัฒน์ อุตโมท

ประชาธิปัตย์  (44 ที่นั่ง)

1นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2นายชวน หลีกภัย
3นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4นายเทอดพงษ์ ไชยนันนทน์
5นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
6นายกรณ์ จาติกวณิช
7คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
9นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
11นายไพฑูรย์ แก้วทอง
12นายอิสสระ สมชัย
13นายเจริญ คันธวงศ์
14นายอลงกรณ์ พลบุตร
15นายอาคม เอ่งฉ้วน
16นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
17นายสุทัศน์ เงินหมื่น
18นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
19นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
20นายวิฑูรย์ นามบุตร
21นายถวิล ไพรสณฑ์
22นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
23พันเอกวินัย สมพงษ์
24นายสุวโรช พะลัง
25นางผุสดี ตามไท
26นายปัญญวัฒน์ บุญมี
27นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
28นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
29นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
30นายนิพนธ์ บุญญามณี
31นางอานิก อัมระนันทน์
32นายโกวิทย์ ธารณา
33นายอัศวิน วิภูศิริ
34นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
35นายเกียรติ สิทธีอมร
36นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
37นายกนก วงษ์ตระหง่าน
38พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
39นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
40นายประกอบ จิรกิติ
41นายพีรยศ ราฮิมมูลา
42นายกษิต ภิรมย์
43นายวีระชัย วีระเมธีกุล
44นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

ภูมิใจไทย (5 ที่นั่ง)

1นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
2นายชัย ชิดชอบ
3นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
4นางนาที รัชกิจประการ
5นายศุภชัย ใจสมุทร

รักประเทศไทย (4 ที่นั่ง)

1นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
2นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์
3นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
4นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน

ชาติไทยพัฒนา (4 ที่นั่ง)

1นายชุมพล ศิลปอาชา
2พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
3นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
4นายยุทธพล อังกินันทน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2 ที่นั่ง)

1ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
2นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

รักษ์สันติ (1 ที่นั่ง)

ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

มาตุภูมิ (1 ที่นั่ง)

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

พลังชล (1 ที่นั่ง)

นายสันตศักย์ จรูญ

มหาชน (1 ที่นั่ง)

นายอภิรัต ศิรินาวิน

ประชาธิปไตยใหม่ (1 ที่นั่ง)

นายสุรทิน พิจารณ์

หมายเหตุ: ผลคะแนน ณ เวลา 22.30น.
..............................................................................................................................................................
บ้านคนรักสุนทราภรณ์